آزادی، مابین چهارراه بهار و آخونی، رفت به آبرسان

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟