چایکنار، مابین پل ملل متحد و پل منجم، رفت به نصف راه

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟