چایکنار، مابین پل ملل متحد و پل منجم، رفت به بازار

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟