بلوار ملت، نرسیده به پزشک قانونی، رفت به راه آهن

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟