اتوبان تبریز-صوفیان، پل تقاطع سهلان زبرلو، دید از سهلان

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟