اتوبان تبریز – صوفیان پل کارخانه سیمان صوفیان، دید از تبریز

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟