اتوبان تبریز – صوفیان پل کارخانه سیمان صوفیان، دید از صوفیان

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟