بلوار استاد شهریار، مقابل پارک آتالار آنالار، رفت به آبرسان

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟