افلاک نما به سمت پل کابلی، خروجی الهی پرست

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟