نرسیده به میدان آذربایجان، میدان خلبان شکاری

بررسی اجمالی

این بیلبورد دو وجهی است.

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟