میدان خلبان شکاری، مسیر رفت به فرودگاه و صوفیان و جلفا

بررسی اجمالی

این بیلبورد دو وجهی است.

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟