میدان شهید مدنی، ضلع غربی میدان فرودگاه

بررسی اجمالی

این بیلبورد دو وجهی است.

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟