سه راهی فرودگاه، ورودی و خروجی تبریز

بررسی اجمالی

این بیلبورد دو وجهی است.

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟