تقاطع سردرود، مقابل جاده پالایشگاه، برگشت از تبریز

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟