بلوار آزادی، مقابل ساختمان سنگی، رفت به نصف راه

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟