اتوبان تبریز-ارومیه، پل خسروشهر، دید از خسروشهر

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟