بلوار آزادی، مارالان، مقابل بیمارستان سینا رفت به نصف راه

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟