اتوبان کسایی، دومین بیلبورد خروجی مارالان، رفت به ارومیه

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟