اتوبان کسایی، سومین بیلبورد خروجی طالقانی، رفت به ارومیه

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟