اتوبان کسایی، چهارمین بیلبورد مقابل ترمینال، رفت به ارومیه

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟