اتوبان کسایی، ششمین بیلبورد قبل از ورودی ائل گلی، رفت به تهران

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟